Regulamentul de procedură pentru cererea personalului de îngrijire

1.INFORMAȚII GENERALE

1.1. În conformitate cu articolul 8 alineatul (1) punctul 1 din Legea din 18 iulie 2002 privind prestarea de servicii prin mijloace electronice (Monitorul Oficial al anului 2020, poziția 344, cu modificările ulterioare), denumită în continuare „Legea”, companiile: PM24 Care EU Sp. z o.o. Sp. j; -, stabilește prezentul Regulament de prestare a serviciilor electronice ale Aplicației (denumit în continuare „Regulamentul”).

1.2. Prezentul Regulament stabilește regulile de utilizare a Aplicației „Promedica24 – Care Zone” („Aplicația”).

1.3. Utilizarea Aplicației este supusă Regulamentului privind aplicația. Înainte de a folosi Aplicația, Utilizatorul trebuie să citească Regulamentul Aplicației. Prin utilizarea în orice mod a Aplicației, Utilizatorul confirmă că a citit conținutul acestor Termeni și Condiții, acceptă prevederile acestora și se angajează să le respecte.

1.4. Regulamentul aplicației se aplică aplica aplicației și serviciilor individuale oferite în cadrul acesteia, cu excepția cazului în care dispozițiile altor acorduri sau regulamente se aplică serviciilor respective, despre care utilizatorul va fi informat.

1.5. Regulamentul de aplicare este pus la dispoziție în mod gratuit în cadrul aplicației, într-o formă care face posibilă obținerea, înregistrarea, reproducerea și imprimarea acestuia prin intermediul unui sistem TIC.

1.6. Utilizatorul are dreptul de a folosi Aplicația și serviciile oferite în cadrul acesteia într-un mod conform cu legislația aplicabilă, cu regulile de conviețuire socială și cu bunele maniere. Utilizatorul se obligă să nu furnizeze prin intermediul Aplicației următorul conținut:

  1. provocarea de perturbări sau supraîncărcarea sistemelor de comunicații de date ale Furnizorilor de servicii sau ale altor entități care participă direct sau indirect la furnizarea Serviciilor prin mijloace electronice, inclusiv prin eludarea elementelor de securitate sau prin postarea de conținut în locuri care nu sunt destinate acestui scop, prin utilizarea sau instalarea de software malițios,
  2. încălcarea intereselor unor terțe părți, a normelor sociale general acceptate sau contrar legilor general aplicabile.

2.DEFINIȚII

Noțiunile și definițiile utilizate în acești Termeni și Condiții vor avea următoarele semnificații:

Administrator (furnizor de servicii)

PM24 Care EU Sp. z o.o.o. Sp. j. cu sediul social în Varșovia la adresa Al. Jerozolimskie  94 ,Varșovia

Login

numele Utilizatorului folosit pentru a se conecta la Aplicație;

Codul civil

legea din 23 aprilie 1964 – Codul civil (Jurnalul de legi din 1964, nr. 16, poziția 93, cu modificările ulterioare);

Contul

gestionat în favoarea Utilizatorului de către Administrator sub o denumire unică (Login), reprezentând un ansamblu de resurse, în care sunt stocate datele Utilizatorului, creat după încheierea contractului și desfășurarea de activități de către Utilizator care conduc la înregistrarea contului. Conectarea la cont permite accesul la toate informațiile legate de contractul în curs de executare și transmiterea de instrucțiuni de către Utilizator și de declarații;

Legea telecomunicațiilor

Legea din 16 iulie 2004. Legea telecomunicațiilor (Jurnalul Oficial 2018.1954 Coll.);

Regulamentul de aplicare

prezentul regulament de folosire a aplicației

Înregistrare

procesul care constă în crearea și activarea unui Cont în Aplicație de către Utilizator;

Formularul

formularul utilizat pentru înregistrarea Utilizatorului și activarea Contului

Servicii

Serviciile furnizate de către Administrator Utilizatorilor pe cale electronică, respectiv serviciile în sensul Legii din 18 iulie 2002 privind furnizarea de servicii electronice (respectiv, Monitorul Oficial 2016, pct. 1030, cu modificările și completările ulterioare); constând, printre altele, în asigurarea accesului Utilizatorului la Cont și posibilitatea de a depune declarații și să facă instrucțiuni prin intermediul Aplicației,;

Contract

contract de furnizare de servicii prin mijloace electronice

Utilizator

orice entitate care utilizează Aplicația și instrumentele Aplicației.

Activarea dispozitivului mobil

procesul de conectare a telefonului cu contul, ale cărui elemente necesare sunt: conectarea la aplicație, autorizarea cu un cod unic

Aplicație mobilă

o aplicație mobilă care permite utilizarea Serviciilor, disponibilă pentru dispozitive mobile (telefon) cu sistemele Android (Aplicație mobilă) și iOS (Aplicație mobilă).

Parolă

un șir de caractere utilizat pentru a identifica Utilizatorul și a obține accesul autorizat la Cont;

Cod unic

coduri de unică folosință trimise sub forma unui SMS sau a unui e-mail către Utilizator pentru a înregistra și activa Contul, pentru a debloca accesul la Cont atunci când se încearcă schimbarea parolei;

3.TIPURILE ȘI DOMENIUL DE APLICARE AL SERVICIILOR FURNIZATE DE APLICAȚIE

3.1. Furnizarea de servicii electronice, și anume servicii în sensul Legii din 18 iulie 2002 privind furnizarea de servicii prin mijloace electronice (și anume Jurnalul Oficial al Republicii Moldova din 2016, poziția 1030, cu modificările ulterioare) de către administrator este gratuită.

3.2. În special, Utilizatorul poate folosi următoarele servicii:

serviciul de creare și menținere a unui Cont constând în a permite Utilizatorului să creeze și să utilizeze un Cont personalizat, prin intermediul căruia acesta poate, să ia cunoștință de baza de cunoștințe actuale disponibile în Aplicație, informații despre contractele în derulare, decontări, cursuri de formare, să utilizeze conținutul postat.

3.3. Contractul de furnizare de servicii de informare prin mijloace electronice se încheie în momentul în care utilizatorul intră în aplicație, furnizează un nume de utilizator, o parolă și face o declarație prin care declară că a citit și acceptă Regulamentul aplicației.

3.4. În cazul altor servicii decât serviciul de informare, contractul pentru furnizarea de servicii prin mijloace electronice se consideră semnat în momentul în care Clientul începe să folosească serviciul în cauză și încetează la încetarea utilizării serviciului în cauză de către Client, cu excepția cazului în care Regulile aplicației prevăd un alt moment de încheiere sau de încetare a contractului pentru furnizarea de servicii prin mijloace electronice.

3.5. Serviciile indicate la punctul 3.2. de mai sus sunt furnizate gratuit 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână.

4.REGULI DE UTILIZARE A APLICAȚIEI

4.1. Aplicația cuprinde conținut protejat prin drepturi de proprietate intelectuală, în special mărci comerciale și alte active necorporale care fac obiectul protecției.

4.2. Utilizatorul este de acord să folosească tot conținutul care este prezentat în aplicație exclusiv pentru uz propriu.

4.3. Administratorul își rezervă dreptul de a modifica conținutul Aplicației în orice moment.

4.4. Administratorul are dreptul de a întrerupe furnizarea Serviciilor în orice moment, în cazul în care o astfel de solicitare rezonabilă este adresată Administratorului de către un furnizor de internet sau altă entitate autorizată.

4.5. Administratorul nu este răspunzător pentru daunele cauzate de funcționarea defectuoasă a sistemului de transmisie, inclusiv defecțiuni ale echipamentelor, întârzieri și întreruperi în transmiterea informațiilor.

4.6. Administratorul nu este răspunzător pentru suspendarea temporară a accesului la aplicație pentru perioada de timp necesară pentru a elimina pericolele sau neregulile apărute.

5.ÎNREGISTRAREA

5.1. Înregistrarea Utilizatorului în Aplicație este gratuită.

5.2. Înregistrarea este necesară pentru a accesa contul și este, de asemenea, necesară pentru a accesa conținutul, precum și pentru a primi servicii suplimentare furnizate de Administrator la cererea Utilizatorului.

5.3. Pentru a se înregistra, Utilizatorul trebuie să completeze formularul prin indicarea numelui de utilizator și a parolei și acceptarea regulamentului, iar apoi, cu ajutorul cursorului, să selecteze pictograma „Înregistrare”, care va redirecționa Utilizatorul către Aplicație și către contul creat pentru Utilizator.

5.4. Utilizatorul este înregistrat prin completarea formularului.

5.5. Înainte de a completa Formularul, Utilizatorul trebuie să citească Termenii de utilizare și Clauza de informare și să accepte dispozițiile cuprinse în acestea.

5.6. După completarea Formularului, selectați pictograma „Înregistrare”, care va trimite Formularul către Administrator. La activarea contului, procesul de înregistrare este finalizat, iar Utilizatorul este conectat automat la contul său – din acel moment, Utilizatorul are un Cont activ în Aplicație și își poate utiliza Contul fără a fi nevoit să se înregistreze din nou.

6. CONTUL

6.1. Deținerea unui Cont permite Utilizatorului, în special:

– de a consulta informațiile referitoare la contractele în curs, deconturile, formarea profesională,

– accesul la conținut

– Logarea în cont constă în furnizarea unui login și a unei parole stabilite de către utilizator în timpul procesului de înregistrare.

6.2. Utilizatorul confirmă faptul că parola pentru Cont este confidențială. Pentru a asigura o protecție adecvată a parolei, Utilizatorul este sfătuit să o modifice. Pentru a asigura o mai mare securitate, Parola trebuie să fie formată din cel puțin 8 caractere, să conțină cel puțin o literă majusculă și un număr sau un caracter special.

6.3. Orice încălcare a confidențialității parolei trebuie raportată de către utilizator administratorului imediat după constatarea încălcării.

6.4. În cazul în care utilizatorul își pierde parola, acesta poate solicita administratorului să atribuie o nouă parolă, de natură temporară, care să îi permită utilizatorului să se conecteze la cont. În acest scop, Utilizatorul trebuie să folosească mecanismul pus la dispoziție pe ecranul de conectare la Cont, cu mențiunea „Nu-mi amintesc parola”. După ce utilizatorul și-a introdus adresa de e-mail sau numărul de telefon, se va trimite un e-mail sau un SMS la adresa sau numărul de telefon respectiv, care va conține o parolă unică care îi va permite utilizatorului să se conecteze la cont și să își schimbe parola,

6.5. Nu aveți voie să partajați contul dumneavoastră cu nicio terță parte.

7.CERINȚE TEHNICE

7.1. Pentru a utiliza corect Aplicația și Serviciile, trebuie să dispuneți de hardware și software de echipament electronic care să îndeplinească următoarele cerințe minime:

  1. Acces la internet (conexiune de min. 1Mbps pentru Utilizator);
  2. un dispozitiv mobil cu sistem de operare Android (versiunea 8.0 sau o versiune ulterioară) sau iOS (versiunea 14.0 sau o versiune ulterioară)

7.2. În cazul în care Utilizatorul folosește echipamente hardware și software care nu îndeplinesc cerințele tehnice specificate mai sus, Administratorul nu garantează funcționarea corectă a Aplicației și stipulează că acest lucru poate avea un impact negativ asupra calității Serviciilor furnizate.

8.PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

8.1. Ca parte a Contractului, datele cu caracter personal ale Utilizatorului vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și ale Legii din 10 mai 2018 privind protecția datelor cu caracter personal în scopul utilizării Contului.

8.2. Administratorul datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor Contului furnizate pentru crearea, activarea și întreținerea Contului este PM24 Care EU Sp. z o.o. Sp. j.

8.3. Administratorul datelor cu caracter personal care se regăsesc în Cont (în sectii particulare) referitoare la contractele executate este, respectiv, Companiile cu care Utilizatorii au încheiat Contractul de furnizare de servicii de îngrijire.

8.4. Datele cu caracter personal ale Utilizatorilor aplicației vor fi prelucrate de către Administrator în scopul și în măsura necesară pentru a îndeplini prevederile acestor Termeni și Condiții. Informații detaliate privind prelucrarea datelor sunt prezentate în Cluza de informare disponibilă în timpul înregistrării și utilizării Aplicației.

8.5. Utilizatorul este obligat să citească documentul de mai sus înainte de a utiliza instrumentele Aplicației.

9. DREPTURI DE AUTOR ȘI ALTE DREPTURI ASUPRA ACTIVELOR NECORPORALE

9.1. Toate informațiile, datele și materialele puse la dispoziție în Aplicație (inclusiv, dar fără a se limita la nume, mărci comerciale, logo-uri, culori, fotografii, grafică, layout-ul site-ului, descrieri de produse, fișiere audio-video etc.) și toate celelalte drepturi de proprietate intangibilă legate de conținutul Aplicației sunt deținute de Administrator sau de entitățile cu care Administratorul a încheiat acordurile relevante și sunt protejate prin drepturi de autor, drepturi de marcă sau alte drepturi.

9.2. Utilizarea de către dumneavoastră a Aplicației (inclusiv a conținutului acesteia) nu implică dobândirea niciunui drept asupra activelor necorporale, inclusiv a drepturilor de autor asupra lucrării.

9.3. Puteți să citiți și să utilizați conținutul numai în cadrul limitelor de utilizare permise, așa cum sunt definite de lege. În afară de cazurile prevăzute de lege, este interzisă copierea, modificarea sau transmiterea electronică sau în alt mod a Aplicației (integral sau parțial) în scopuri comerciale, fără permisiunea scrisă prealabilă. Este interzisă reproducerea și distribuirea sub orice formă sau prin orice mijloace a materialelor din Aplicație fără permisiunea scrisă și dincolo de limitele permise de lege.

10.ÎNCETAREA SERVICIILOR ȘI RECLAMAȚII

10.1. Un acord de furnizare a unui serviciu electronic cu caracter continuu (pentru operarea unui cont) poate fi reziliat.

10.2. Utilizatorul poate rezilia acordul cu efect imediat și fără a indica motivele, trimițând o notificare corespunzătoare prin e-mail la adresa mobile-support@promedica24.pl sau în scris la adresa: Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Varșovia.

10.3. În cazul Utilizatorilor care sunt și Consumatori, Administratorul poate rezilia acordul de furnizare a Serviciilor Electronice atunci când Utilizatorul încalcă în mod obiectiv în mod grav sau persistent Condițiile de utilizare, în special atunci când furnizează conținut ilegal, după ce a primit cel puțin o invitație ineficientă de a înceta sau de a elimina încălcările, cu stabilirea unui termen limită corespunzător. Încălcarea Termenilor și condițiilor trebuie să fie obiectivă și de natură ilegală. Acordul de furnizare a Serviciului electronic într-un astfel de caz expiră după 14 zile de la data transmiterii de către Administrator către Utilizator a unei notificări de intenție de reziliere a acestuia (termen de preaviz).

10.4. În cazul Utilizatorilor care nu sunt în același timp Consumatori, Administratorul poate rezilia acordul de furnizare a unui Serviciu electronic cu efect imediat și fără a indica motivele, prin transmiterea unei notificări relevante către Utilizator.

10.5. Administratorul și utilizatorul pot rezilia acordul de furnizare a unui serviciu electronic în orice moment prin acordul reciproc al părților.

10.6. Orice reclamație privind furnizarea de Servicii electronice de către Administrator trebuie trimisă prin e-mail la adresa mobile-support@promedica24.pl sau în scris la adresa: Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Varșovia și trebuie să includă: numele, prenumele, adresa și o descriere detaliată a circumstanțelor care stau la baza reclamației.

10.7. Reclamațiile depuse vor fi examinate în termen de 14 zile lucrătoare de la data primirii reclamației, iar utilizatorii în cauză vor fi notificați cu privire la procedura de examinare a acesteia prin poștă sau prin e-mail, după caz, în funcție de forma în care a fost depusă reclamația.

11.DISPOZIȚII FINALE

11.1.Termenii și Condițiile Aplicației pot fi modificate, în special în cazul unor modificări ale legislației aplicabile sau al unor modificări ale domeniului de aplicare al Serviciilor oferite.

11.2. Regulile modificate privind Aplicația vor fi postate în Aplicație împreună cu informații privind domeniul de aplicare a modificărilor și data intrării în vigoare a Regulilor modificate.

11.3. Utilizatorul care nu este de acord cu Regulile modificate ale Aplicației nu va putea utiliza Serviciile.

11.4. În aspectele care nu sunt reglementate de prezentele Reguli ale Aplicației – se vor aplica prevederile Codului Civil și ale altor legi aplicabile.

11.5. Prezentele Condiții de utilizare intră în vigoare la data de 01.03.2022.